Bảo lãnh ngân hàng

Đáp ứng nhu cầu: Khách hàng được bảo lãnh và khách hàng nhận bảo lãnh là các cá nhân trong nước hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Điều kiện bảo lãnh

 • Đã được CO-OPBANK cấp giới hạn bảo lãnh/ giới hạn tài trợ thương mại (đang có hiệu lực và đáp ứng các điều kiện sử dụng GHBL/ GHTTTM kèm theo – nếu có) hoặc đủ điều kiện cấp GHTD/ GHTTTM.
 • Mục đích đề nghị CO-OPBANK cấp bảo lãnh là hợp pháp.
 • Có năng lực để thực hiện nghĩa vụ được CO-OPBANK bảo lãnh.
 • Cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến đề nghị bảo lãnh, được cập nhật đến thời điểm bảo lãnh theo yêu cầu của ngân hàng bảo lãnh.
 • Thực hiện biện pháp bảo đảm theo quy định hiện hành của CO-OPBANK (trừ trường hợp khách hàng được cấp GHTD có bảo đảm).

Tiện ích sản phẩm

 • Đồng tiền bảo lãnh: VNĐ hoặc ngoại tệ;
 • Loại hình bảo lãnh đa dạng, tùy theo nhu cầu của khách hàng:Các loại bảo lãnh khác pháp luật không cấm và phù hợp với thông lệ quốc tế.
  • Bảo lãnh vay vốn
  • Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước
  • Bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm
  • Bảo lãnh thanh toán
  • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
  • Bảo lãnh bảo hành
  • Bảo lãnh dự thầu
 • Số tiền & thời hạn bảo lãnh: theo đề nghị của khách hàng và yêu cầu của bên nhận bảo lãnh.
 • Hình thức phát hành bảo lãnh: Thư bảo lãnh.

Lãi suất và phí

 • Phí bảo lãnh: Theo mức phí do CO-OPBANK quy định trong từng thời kỳ.

Hồ sơ vay vốn

 • Giấy đề nghị phát hành cam kết bảo lãnh.
 • Phương án/dự án liên quan đến nghĩa vụ đề nghị bảo lãnh
 • Giấy tờ, tài liệu liên quan nghĩa vụ đề nghị bảo lãnh, tài sản bảo đảm.