Cho vay cá nhân (Có đảm bảo bằng tài sản)

Với chương trình “cho vay tiêu dùng” của CO-OPBANK Quý khách có thể thực hiện tất cả các kế hoạch của mình thật dễ dàng. .

Điều kiện vay vốn

 • Phải có vốn chủ sở hữu tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống.
 • Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
 • Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.
 • Có Dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả hoặc có Dự án đầu tư, phương án phục vụ đờ sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật
 • Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật hiện hành và văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Hợp tác.
 • Cư trú thường xuyên cùng địa bàn của Ngân hàng Hợp tác.

Tiện ích sản phẩm

 • Đồng tiền cho vay: VNĐ
 • Mức cho vay:Phương thức cho vay: từng lần hoặc trả góp
  • Tối đa 80% nhu cầu vốn đối với cho vay ngắn hạn
  • Tối đa 70% nhu cầu vốn đối với cho vay trung dài hạn
  • Tối đa 100% nhu cầu vốn nếu được bảo đảm đầy đủ bằng sổ/thẻ tiết kiệm/giấy tờ có giá thuộc danh mục các tổ chức phát hành, quản lý do CO-OPBANK công bố trong từng thời kỳ.
 • Thời hạn cho vay: Tối đa không quá 5 năm.

Lãi suất và phí

 • Lãi suất cho vay: lãi suất thoả thuận.
 • Phí: thu theo biểu phí hiện hành của CO-OPBANK (nếu có).

Hồ sơ vay vốn

 • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của CO-OPBANK;
 • Dự án, phương án; giấy tờ, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng tiền vay.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập trả nợ; TSBĐ.