Cho vay sản xuất, kinh doanh thông thường

Đáp ứng nhu cầu: Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu vay vốn phục vụ cho các mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư phát triển trong nước nhưng không sử dụng các sản phẩm cho vay cụ thể của CO-OPBANK để đáp ứng nhu cầu đó.

Điều kiện vay vốn

Ngân hàng Hợp tác xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:

– Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cho vay khách hàng là cá nhân nước ngoài, Chi nhánh phải trình và chỉ được thực hiện khi Tổng Giám đốc chấp thuận.

– Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.

– Có phương án sử dụng vốn khả thi:

a) Tổng nguồn vốn cần sử dụng cho phương án, dự án gồm:

 •  Vốn của khách hàng: Tối thiểu bằng 30%;
 •  Vốn vay Ngân hàng Hợp tác: Tối đa bằng 70%.

           Trường hợp mức vốn của khách hàng tham gia vào tổng nhu cầu vốn cần sử dụng thấp hơn mức quy định trên, Chi nhánh phải trình và chỉ được thực hiện khi Tổng Giám đốc chấp thuận.

 b) Có mục đích sử dụng vốn cụ thể, rõ ràng.

 c) Thời gian sử dụng vốn: Là thời gian khách hàng cần sử dụng vốn để thực hiện phương án.

 d) Nguồn trả nợ của khách hàng:

 • Từ lương, thưởng, phụ cấp (nếu có);
 • Từ các nguồn khác.

– Có khả năng tài chính để trả nợ, bao gồm: Khả năng về vốn, tài sản và các nguồn tài chính -hợp pháp khác của khách hàng.

– Trường hợp khách hàng vay vốn của Ngân hàng Hợp tác theo lãi suất cho vay quy định tại khoản 2 Điều 13 Quy định này, ngoài việc đáp ứng đủ điều kiện vay vốn theo quy định tại các khoản 1,2,3,4 Điều này thì phải được Ngân hàng Hợp tác đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh; cụ thể như sau:

– Tại thời điểm xin vay không có nợ quá hạn (bao gồm nợ gốc và nợ lãi) tại Ngân hàng Hợp tác và các tổ chức tín dụng khác.

– Có hóa đơn hợp pháp, hợp lệ để chứng minh việc sử dụng vốn vay đúng mục đích.

– Thực hiện việc nhận tiền vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

– Trường hợp không xác định được tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh và khách hàng có đề nghị vay theo lãi suất thỏa thuận thì Ngân hàng Hợp tác có thể xem xét cho vay theo lãi suất thỏa thuận.

Tiện ích

 • Đồng tiền cho vay: VNĐ.
 • Mức cho vay: xác định theo nhu cầu vay vốn của khách hàng, khả năng trả nợ của khách hàng, loại TSBĐ, giá trị TSBĐ và mức cho vay tối đa so với giá trị TSBĐ theo quy định của CO-OPBANK
  • Đối với cho vay ngắn hạn: tối đa 80% nhu cầu vốn .
  • Đối với cho vay trung dài hạn:tối đa 70% nhu cầu vốn
  • 100% nhu cầu vốn nếu được bảo đảm đầy đủ bằng sổ/thẻ tiết kiệm/giấy tờ có giá thuộc danh mục các tổ chức phát hành, quản lý do CO-OPBANK công bố trong từng thời kỳ.
 • Thời hạn cho vay: Xác định theo chu kỳ thu nhập từ phương án SXKD của khách hàng, thời hạn thu hồi vốn của dự án/ phương án và thời gian sử dụng còn lại của TSBĐ.Phương thức cho vay đa dạng: từng lần, trả góp, hạn mức, theo dự án đầu tư…
  • Trường hợp chu kỳ luân chuyển vốn của đối tượng vay vốn dưới 6 tháng: thời hạn cho vay tối đa 12 tháng.
  • Trường hợp cho vay trung, dài hạn: thời hạn cho vay tối đa 7 năm. Trường hợp chi nhánh tự cân đối được nguồn vốn thì có thể xem xét quyết định thời hạn cho vay trên 7 năm.

Lãi suất và phí

 • Lãi suất cho vay: áp dụng lãi suất thoả thuận, tuân thủ quy định về lãi suất cho vay tiêu dùng do CO-OPBANK quy định trong từng thời kỳ.
 • Phí: thu theo biểu phí hiện hành của CO-OPBANK (nếu có).

Hồ sơ vay vốn

 • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của CO-OPBANK;
 • Dự án, phương án; giấy tờ, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng tiền vay.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập trả nợ; TSBĐ.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép/chứng chỉ hành nghề (trường  pháp luật quy định phải có).
 • Phương án SXKD/Dự án đầu tư và các tài liệu liên quan

Mẫu hợp đồng cho vay:

07_Hop dong cho vay ngan han_tung lan

08_Hop dong cho vay trung dai han_tung lan

( Trính lục theo Quy định số 09/QĐ-NHHT ngày 14/3/2017 của Ngân hàng Hợp tác quy định về việc cho vay phục vụ hoạt độn kinh doanh của Ngân hàng Hợp tác đối với khách hàng)