Các dự án Quốc tế

Dự án ADB 1475, 1802, 1781

Xem tiếp.

Dự án AFD

Xem tiếp.

Dự án AIF

Xem tiếp.

Dự án ICO

Xem tiếp.

Các dự án quốc tế khác

Xem tiếp.