Chi nhánh Long An tổ chức “Hội thi tìm hiểu phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”

Nguyễn Thị Hoàng Oanh – Chi nhánh Long An

Ngày 28/10/2017, tại Long An, Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Long An đã tổ chức “Hội thi tìm hiểu phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh” với sự tham gia của 06 đội thuộc các phòng chức năng Chi nhánh. 

Hội thi “Hội thi tìm hiểu phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh” là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nội dung Hội thi bao gồm các chuyên đề về phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể như: Phong cách sống, phong cách làm việc, phong cách quần chúng, phong cách dân chủ, phong cách tư duy, phong cách nêu gương của Bác. Qua bài thuyết trình của 6 đội cho thấy các đội đều có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung lẫn cách trình bày; các đồng chí được phân công thuyết trình đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình, thông qua các câu chuyện kể về Bác có sự liên hệ rất sát thực với nhiệm vụ được giao của đơn vị.

Thông qua Hội thi, tập thể Chi nhánh Long An sẽ có nhận thức sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng cách mạng vĩ đại, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, đạo đức sáng ngời, phong cách làm việc, ứng xử khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Gắn kết các thành viên thành một khối sức mạnh, bao dung và tôn trọng nhau, để hoạt động của Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Long An ngày càng an toàn, bền vững.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội Phòng Kế toán ngân quỹ với chuyên đề Phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giải nhì cho đội Phòng Tín dụng Doanh nghiệp và cá nhân với chuyên đề Phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giải ba cho đội Phòng Kiểm tra nội bộ với chuyên đề Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

image001

Tin Liên Quan