Chuẩn hóa công tác đào tạo cán bộ cho hệ thống Qũy tín dụng nhân dân

Để chuẩn hóa công tác đào tạo cán bộ cho hệ thống Qũy tín dụng nhân dân (QTDND), Hiệp hội QTDND Việt Nam đã phối hợp với Học viện Ngân hàng, Vụ Tổ chức cán bộ NHNN và Cơ quan TTGS Ngân hàng hoàn thành việc chỉnh sửa bộ giáo trình đào tạo gồm 08 mô đun học theo Quyết định số 31/2006/QĐ-NHNN (nay là Thông tư số 04/2015/TT-NHNN) trình Thống đốc NHNN xem xét phê duyệt.

Ngày 23/5/2017, Thống đốc NHNN Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1011/QĐ-NHNN về việc Ban hành Chương trình đào tạo nghiệp vụ quỹ tín dụng nhân dân và Quyết định số 1012/QĐ-NHNN về việc Ban hành Bộ tài liệu đào tạo nghiệp vụ QTDND cụ thể như sau:

– Về đối tượng đào tạo, gồm: Thành viên Hội đồng quản trị QTDND gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên khác trong Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát QTDND gồm: Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát; Người điều hành QTDND gồm: Giám đốc và các Phó giám đốc; Cán bộ chuyên trách làm việc tại QTDND;

– Về mục tiêu đào tạo: Trang bị các kiến thức, kĩ năng chuyên môn nghiệp vụ cần thiết theo yêu cầu, vị trí làm việc trong hoạt động của QTDND. Đáp ứng điều kiện để thực hiện, tham gia hoạt động quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ của QTDND.

– Về cấu trúc, thời lượng đào tạo: Chương trình đào tạo gồm 08 học phần, tổng thời lượng đào tạo là 248 tiết, cụ thể như sau:

+ Những vấn đề cơ bản về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trong nền kinh tế thị trường

+ Quản lý rủi ro trong hoạt động của QTDND

+ Pháp luật Ngân hàng – Chương trình đào tạo cán bộ QTDND

+ Nghiệp vụ tín dụng của QTDND

+ Nghiệp vụ Kế toán QTDND

+ Kiểm soát, kiểm toán QTDND

+ Kỹ năng giao dịch QTDND

+ Phân tích và quản lý tài chính QTDND

– Về Tiêu chuẩn giảng viên:

+ Tiêu chuẩn giảng viên thuộc cơ sở đào tạo: Đạt tiêu chuẩn giảng viên theo quy định hiện hành (Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGD&ĐT ngày 06/6/2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng); Có ít nhất 01 năm giảng dạy nội dung liên quan đến học phần đào tạo nghiệp vụ QTDND tương ứng.

+ Tiêu chuẩn giảng viên kiêm chức: Là cán bộ công tác trong ngành Ngân hàng, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác liên quan đến hoạt động của QTDND; Có bằng cấp từ bậc đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung giảng dạy trong Chương trình; Có khả năng thuyết trình mạch lạc, rõ ràng.

Đồng thời, giảng viên thuộc cơ sở đào tạo và giảng viên kiêm chức có trách nhiệm tích cực, thường xuyên nghiên cứu tài liệu, cập nhật các văn bản mới, kiến thức mới, tập hợp các bài tập, tình huống điển hình trong thực tiễn về QTDND để bảo đảm giảng dạy có chất lượng Chương trình đào tạo này, phù hợp với các quy định hiện hành và đáp ứng yêu cầu thực tiễn hoạt động QTDND.

– Về yêu cầu đối với việc học tập của học viên: Học viên phải hiểu rõ vị trí, chức trách, nhiệm vụ và những yêu cầu đối với vị trí công việc đang hoặc sẽ đảm nhận; Chấp hành nghiêm túc quy chế học tập. Học viên vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm quy chế học tập sẽ bị đình chỉ học tập; Tham dự ít nhất 80% thời lượng mỗi học phần. Nghỉ học phải có lý do chính đáng, có đơn đề nghị và được cơ sở đào tạo chấp thuận.

– Về kiểm tra, đánh giá học tập, cấp chứng chỉ, ra quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo: Đã quy định rõ công tác kiểm tra, đánh giá học tập. Kiểm tra bao quát các nội dung chính của Chương trình đào tạo và học viên phải hoàn thành các yêu cầu học tập, có kết quả các bài kiểm tra từ 5 điểm trở lên được cấp Chứng chỉ hoàn thành Chương trình đào tạo nghiệp vụ QTDND. Hiệp hội ra quyết định công nhận học viên hoàn thành Chương trình đào tạo trên cơ sở bảo đảm việc tuân thủ các tiêu chuẩn, yêu cầu đối với giảng viên, giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá của Chương trình đào tạo.

Có thể nói đây là cơ sở pháp lý quan trọng và điều kiện hết sức thuận lợi để Hiệp hội QTDND Việt Nam phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Ngân hàng Hợp tác xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các khóa đào tạo nghiệp vụ QTDND, phát triển đội ngũ giảng viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của Chương trình đào tạo, chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên kiêm chức của NHNN…  đáp ứng kịp thời nhu cầu đào tạo của hệ thống QTDND trong giai đoạn tới đây.

PV

Tin Liên Quan