CÔNG BỐ MẪU SỔ TIẾT KIỆM CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

Ngày 14/11/2019 Ngân hàng nhà nước có Thông tư số 21/2019/TT-NHNN về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về Ngân hàng hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng dân nhân”; Theo đó tại khoản a mục 2 điều 36a có quy định “Ngân hàng hợp tác xã có trách nhiệm ban hành, công bố mẫu sổ tiết kiệm trắng …”, đến nay Ngân hàng hợp tác xã đã hoàn thành việc in ấn mẫu Sổ tiết kiệm trắng cho Quỹ tín dụng nhân dân để thực hiện Thông tư 21/2019/TT-NHNN.

Ngân hàng Hợp tác xã công bố mẫu sổ tiết kiệm Quỹ tín dụng nhân dân:

Tin Liên Quan