Ban điều hành

Hội đồng Quản trị – Ban Tổng Giám đốc

  1. 1. Ông Nguyễn Đức Dũng  – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  2. 2. Ông Đỗ Mạnh Hùng – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
  3. 3. Ông Trương Ngọc Anh – Ủy viên HĐQT chuyên trách.
  4. 4. Ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Tổng giám đốc.
  5. 5. Ông Nguyễn Thạc Tâm – Phó Tổng giám đốc.
  6. 6. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Tổng giám đốc.
  7. 7. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc – Phó Tổng giám đốc
  8. 8. Ông Nguyễn Văn Tám – Kế toán trưởng.
  9. 9. Ông Nguyễn Kiến Quân – Trưởng Ban kiểm soát.
  10. 10. Ông Lê Văn Hải – Thành viên chuyên trách Ban kiểm soát.