Ban điều hành

Hội đồng Quản trị – Ban Tổng Giám đốc

 1. 1. Ông Trần Quang Khánh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 2. 2. Ông Đỗ Mạnh Hùng – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
 3. 3. Ông Nguyễn Đức Dũng – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc.
 4. 4. Ông Trương Ngọc Anh – Ủy viên HĐQT chuyên trách.
 5. 5. Bà Bùi Thị Bảy – Phó Tổng giám đốc.
 6. 6. Ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Tổng giám đốc.
 7. 7. Ông Nguyễn Thạc Tâm – Phó Tổng giám đốc.
 8. 8. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Tổng giám đốc.
 9. 9. Ông Nguyễn Văn Tám – Kế toán trưởng.
 10. 10. Ông Nguyễn Kiến Quân – Trưởng Ban kiểm soát.
 11. 11. Ông Lê Văn Hải – Thành viên chuyên trách Ban kiểm soát.