Kỳ vọng bứt phá từ công nghệ

Vừa là đầu mối hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho các QTDND thành viên, mục tiêu phát triển của Ngân hàng Hợp tác cho đến năm 2020 là đảm bảo sự phát triển ổn định của hệ thống QTDND theo chiều sâu, nâng cao vị thế, vai trò và tầm ảnh hưởng trong nền kinh tế quốc dân. Trên con đường đó, Ngân hàng Hợp tác đã xác định phải thúc đẩy phát triển công nghệ, dùng công nghệ để đạt tới mục tiêu chiến lược.

Hòa mình cùng hệ thống

Định hướng chiến lược phát triển hệ thống Công nghệ Thông tin Ngân hàng Hợp tác đã được nêu tại Thông tư số 31/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về Ngân hàng Hợp tác với hướng phát triển ổn định và bền vững hạ tầng hệ thống Công nghệ Thông tin là yêu cầu xuyên suốt và quá trình thực hiện chiến lược phát triển Ngân hàng hợp tác. Đây là nền tảng quan trọng đảm bảo sự ổn định phát triển kinh tế đối với các đơn vị trực thuộc và QTDND, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, thị trường tài chính và thực hiện đáp ứng yêu cầu của cấp quản lý Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Ngân hàng Hợp tác từng bước đầu tư Công nghệ và ứng dụng CNTT ngân hàng đạt hiệu quả cao

Trên quan điểm này mục tiêu xây dựng cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật công nghệ của Ngân hàng Hợp tác sẽ hướng tới việc điều hành hoạt động của Ngân hàng Hợp tác dựa trên cơ sở hạ tầng Công nghệ Thông tin hiện đại và được tin học hoá ở hầu hết các mặt nghiệp vụ. Hệ thống quản trị ngân hàng tập trung (corebanking) không chỉ đáp ứng các yêu cầu mang tính thời đại về tiêu chuẩn kỹ thuật, về tính năng sử dụng, về tính đồng bộ và liên kết mà còn phải đảm bảo để Ngân hàng Hợp tác có thể quản lý, điều hành toàn bộ các hoạt động của mình một cách hiệu quả.

Hệ thống thu thập thông tin hướng tới thiết kế cho phép Ngân hàng Hợp tác có thể thu thập được đầy đủ các thông tin phục vụ cho hoạt động chính sách, giám sát, của Ngân hàng Hợp tác trên nguyên tắc các thông tin thu thập đảm bảo tính khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời từ các TCTD, các thị trường tiền tệ, các hệ thống thanh toán. Đây là cơ sở đáp ứng nhu cầu phân tích, tổng hợp, đánh giá, dự báo, cảnh báo về những biến động trên thị trường tài chính, tiền tệ từ đó Ngân hàng Hợp tác có thể có đối sách thích hợp và kịp thời.

Hệ thống thanh toán nội bộ, hệ thống liên ngân hàng do Ngân hàng Hợp tác vận hành được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực quản lý của Ngân hàng Nhà nước được áp dụng cho các hệ thống thanh toán quan trọng có tính hệ thống. Thiết kế hệ thống theo hướng tập trung hóa các tài khoản quyết toán của các TCTD, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác tại Ngân hàng Hợp tác, bảo đảm tốc độ và dung lượng xử lý khi các luồng thanh toán của cả hệ thống trong những năm tới.

Xây điểm tựa đột phá

Định hướng chiến lược Công nghệ Thông tin đã có. Song để vận hành, đòi hỏi sự chuyển đổi và thích ứng kèm theo của đội ngũ cán bộ và cơ cấu tổ chức. Đó là sự đổi mới tư duy của đội ngũ cán bộ về nhận biết và tuân thủ một cách tối ưu những quy luật khách quan của sự vận động, của hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng và thể hiện những nhận biết này trong hoạt động quản trị, điều hành của Ngân hàng Hợp tác hiện đại đối với hoạt động của toàn ngành Ngân hàng theo hướng phát triển đến các QTDND.

Là yếu tố then chốt, quyết định đến sự thành công của quá trình xây dựng Ngân hàng hiện đại, thời gian tới trình độ Công nghệ Thông tin của các cán bộ nhân viên trong hệ thống cần được nâng cao. Không chỉ đủ kiến thức về công nghệ, cán bộ nhân viên còn cần hội tụ kinh nghiệm, đặc biệt, là khả năng ứng dụng Công nghệ Thông tin, phương thức làm việc tiên tiến, có năng lực đề xuất, tham mưu xây dựng chiến lược, định hướng phù hợp của thực tế. Kèm theo đó là việc hoàn thiện các chức năng, nhiệm vụ, quản trị điều hành, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Hợp tác sẽ được đổi mới, sắp xếp tương ứng với các yêu cầu hoạt động trên cơ sở bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

Ngân hàng Hợp tác từng bước đưa trình độ công nghệ và ứng dụng CNTT Ngân hàng đạt hiệu quả cao

Có thể thấy, công nghệ là một trong các điều kiện để bảo đảm cho hoạt động của Ngân hàng Hợp tác hiện đại. Chính vì vậy, một trong các khâu đột phá được xác định trong 5 – 10 năm tới đối với hoạt động của Ngân hàng Hợp tác, tập trung xây dựng hệ thống kết cấu cơ sở hạ tầng về Công nghệ Thông tin, công nghệ ngân hàng hiện đại. Theo đó, hoạt động của hệ thống ngân hàng cần được thực hiện dựa trên cơ sở hạ tầng công nghệ truyền thông và thông tin hiện đại ở hầu hết các mặt nghiệp vụ ngân hàng. Hệ thống hạch toán kế toán, thông tin thống kê dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ để đảm bảo Ngân hàng Hợp tác thực hiện có hiệu quả việc thực thi CSTT, các hoạt động quản lý, điều hành, hoạt động thanh tra, giám sát toàn bộ hoạt động ngân hàng của nền kinh tế và các hoạt động chức năng khác của Ngân hàng Hợp tác.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ liên kết giữa các QTDND nhằm tạo điều kiện cho từng thành viên phát triển các dịch vụ gia tăng cạnh tranh, đáp ứng kịp thời các dịch vụ ngân hàng tiện ích cho xã hội, tăng vòng quay dòng vốn, hỗ trợ tích cực cho công tác quản trị các QTDND.

Đối với khu vực các QTDND, trong 5 – 10 năm tới, mục tiêu đặt ra là phát triển khu vực tài chính đồng bộ bao gồm các ngân hàng, các tổ chức tài chính phi ngân hàng, các tập đoàn tài chính có năng lực tài chính mạnh, có trình độ quản lý và trình độ công nghệ tiên tiến, có khả năng thực hiện các giao dịch tài chính thông suốt, an toàn, hiệu quả, ổn định.

Khu vực tài chính này có khả năng: mở ra nhiều cơ hội cho hoạt động Ngân hàng Hợp tác trong việc tiếp cận với những kiến thức, kinh nghiệm hoạt động ngân hàng hiện đại, tiếp cận với những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới, mở ra khả năng phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng phong phú dựa vào những thành tựu công nghệ đó. Tuy nhiên, vẫn còn đó những thách thức: sự tham gia thị trường nội địa của các ngân hàng nước ngoài với tiềm lực công nghệ to lớn sẽ đặt các ngân hàng trước sự cạnh tranh mạnh mẽ.

Tạo bước hướng tương lai

Tuy nhiên, muốn hiện đại hoá các hoạt động trên nền tảng công nghệ hiện đại song vẫn phải đảm bảo an toàn trong hoạt động, vấn đề đang đặt ra với Ngân hàng Hợp tác là việc tạo dựng một môi trường pháp lý đầy đủ.

Hành lang pháp lý thiết lập cần thiết bảo vệ khách hàng một cách hữu hiệu khi áp dụng công nghệ mới. Kinh nghiệm của các ngân hàng trong nước hiện nay cho thấy họ đều đã nhận thức được tầm quan trọng trong việc bảo vệ khách hàng trước những giao dịch được tiến hành bằng một sản phẩm công nghệ hiện đại hoặc truyền thống. Từ đó, các ngân hàng đã ban hành các quy định pháp quy hoàn chỉnh hay đang trong quá trình hoàn thiện để bảo vệ khách hàng một cách đầy đủ khi những sản phẩm công nghệ mới được phổ biến.

Kèm theo đó là công tác hoàn thiện cơ sở pháp lý để bao hàm đầy đủ các dịch vụ công nghệ mới và các nhà cung ứng dịch vụ mới. Với sự ra đời của những công nghệ mới, hiện đại trong hoạt động thanh toán ngân hàng, không chỉ các dịch vụ tài chính truyền thống được hiện đại hoá mà còn có các loại hình dịch vụ mới hoặc các nhà cung ứng dịch vụ mới xuất hiện như các hình thức giao dịch thanh toán trực tuyến, các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ như: tổng hợp tài khoản, cung cấp cổng truy cập, cung cấp giải pháp hỗ trợ… Sự hiện diện của nhiều loại hình kinh doanh và cung ứng dịch vụ mới đã làm tăng tính liên thông của thị trường, đẩy nhanh quá trình hợp nhất của các trung gian tài chính và mở rộng các giao dịch giữa các thị trường, vì vậy sẽ đi kèm với những rủi ro hệ thống nếu không có sự nhận thức đúng đắn về nó.

Cơ chế chính sách đối với các dịch vụ, phương tiện thanh toán mới và các hệ thống thanh toán cần chú trọng phát triển cùng với việc củng cố vai trò vận hành hệ thống thanh toán liên ngân hàng và vai trò tổ chức quyết toán của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, tập trung xây dựng cơ chế và khuôn khổ pháp lý rõ ràng để cho phép thành lập các tổ chức xử lý bù trừ tập trung các giao dịch thanh toán trên nguyên tắc cạnh tranh, tạo cơ sở phát triển thanh toán trên bề rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán. Hệ thống cơ sở hạ tầng về Công nghệ Thông tin cần tập trung đầu tư nâng cấp, xây dựng và vận hành có hiệu quả hiện đại, tiên tiến, phục vụ đắc lực cho việc đổi mới và nâng cấp các quy trình nghiệp vụ Ngân hàng Hợp tác; Hoàn thiện vai trò giám sát các hệ thống thanh toán của Ngân hàng Hợp tác.

Đặc biệt, thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế về công nghệ ngân hàng, tăng cường sự hợp tác về lĩnh vực công nghệ với các tổ chức tài chính, ngân hàng khu vực và thế giới cũng đang trở thành vấn đề đặt ra cho Ngân hàng Hợp tác. Việc tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật của các nước và tổ chức quốc tế, sẽ trợ giúp Ngân hàng Hợp tác từng bước đưa trình độ công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin ngân hàng đạt hiệu quả cao.

Trung tâm CNTT Ngân hàng Hợp tác

Tin Liên Quan