Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Nam Định thông báo về việc thu giữ tài sản thế chấp

Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Nam Định thông báo về việc thu giữ tài sản thế chấp của ông Trần Đức Cường và bà Trần Nguyệt Nga

  • Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc Hội về thí điểm xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng
  • Căn cứ vào Hợp đồng thế chấp bất động sản số : TC 00001409/HĐTC ngày 11 tháng 08 năm 2015
  • Căn cứ vào Hợp đồng tín dụng số : TC 00001890/HĐTD ngày 12 tháng 08 năm 2016
  • Căn cứ vào thực trạng nợ quá hạn của ông Trần Đức Cường và bà Trần Nguyệt Nga tại Ngân hàng Hợp Tác Xã ( NHHTX) Việt Nam chi nhánh Nam Định

NHHTX Việt Nam chi nhánh Nam Định thông báo tới  ông Trần Đức Cường và bà Trần Nguyệt Nga về việc thu giữ Tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật với các nội dung như sau:

  1. Thu giữ TSTC được mô tả dưới đây:

Tài sản là nhà đất chủ sở hữu là Ông Trần Đức Cường và bà Trần Nguyệt Nga

+ Diện tích đất : 70,3 m2;  tờ bản đồ số 18 ; thửa đất số 9

+ Địa chỉ đất: 3/15/53 Trần Huy Liệu – Phường Năng Tĩnh – TP Nam Định

+ Diện tích đất : 70,3 m2 ( Bảy mươi phảy ba mét vuông)

+ Tài sản gắn liền trên đất : nhà mái bằng

+ Giấy tờ TSTC là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 230238, do UBND Thành phố Nam Định cấp ngày 25/01/2006.

  1. Lý do thu giữ TSTC: NHHTX Việt Nam chi nhánh Nam Định thu giữ tài sản thế chấp  để bán tài sản qua Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Nam Định, xử lý tài sản để thanh toán các khoản nợ vay của  ông Trần Đức Cường và bà Trần Nguyệt Nga tại NHHTX Việt Nam chi nhánh Nam Định.
  2. Nghĩa vụ được bảo đảm : Theo hợp đồng thế chấp số : TC 00001409/HĐTC ngày 11 tháng 08 năm 2015 đã ký giữa NHHTX Việt Nam – Chi nhánh Nam Định với Ông Trần Đức Cường và bà Trần Nguyệt Nga thì toàn bộ tài sản thế chấp là QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất của Ông , bà theo mô tả trong HĐTC được dùng bảo đảm cho toàn bộ khoản vay  của Ông Ông Trần Đức Cường và bà Trần Nguyệt Nga tại NHHTX Việt Nam – Chi nhánh Nam Định
  3. Thời gian thực hiện thu giữ TSTC

Lúc 9 giờ Ngày 16/03/2018 tại địa chỉ số : 3/15/53 Trần Huy Liệu – Phường Năng Tĩnh – TP Nam Định  thửa dất : 18 ; thửa đất số 9

  1. Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp:

Sau khi nhận được thông báo này , bên thế chấp có nghĩa vụ phối hợp và bàn giao tài sản thế chấp cho NHHTX Việt Nam – Chi nhánh Nam Định để xử lý tài sản nói trên theo đúng quy định của pháp luật . Trong trường hợp Ông Trần Đức Cường và bà Trần Nguyệt Nga không bàn giao TSTC để xử lý, NHHTX Việt Nam – Chi nhánh Nam Định sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thu giữ theo quy định của Pháp luật . Mọi chi phí phát sinh trong quá trình thu giữ, xử lý sẽ do ông Trần Đức Cường và bà Trần Nguyệt Nga có nghĩa vụ thanh toán cùng với khoản nợ.

Trường hợp mức giá khởi điểm đối với tài sản ở trên thực hiện bán đấu giá không thành, Ngân hàng Hợp Tác Xã ( NHHTX) Việt Nam chi nhánh Nam Định trình Hội đồng tín dụng giá bán đối tài sản cho các lần đấu giá tiếp theo.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 3 : Tổ chức thực hiện : Các thành viên Hội đồng tín dụng Chi nhánh và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Xem chi tiết tại: thong bao thu giu TSTC ND

 

Tin Liên Quan