Cho vay thành viên

Đối với QTDND thành viên, các sản phẩm tín dụng bao gồm:

– Cho vay mở rộng tín dụng.

– Cho vay hỗ trợ khả năng chi trả tiền gửi

– Cho vay cầm cố số dư tiền gửi

– Cho vay đồng tài trợ

– Cho vay theo dự án liên kết tài trợ vốn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn

– Cho vay từ các nguồn vốn dự án của nước ngoài (ADB, AFD, ICO, RDF…)

1. Cho vay mở rộng tín dụng.

Là hình thức Ngân hàng Hợp tác cấp tín dụng cho QTDND với mục đích hỗ trợ QTDND cho vay thành viên để phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống.

Thời hạn cho vay

Căn cứ vào khả năng nguồn vốn của Ngân hàng Hợp tác và nhu cầu vay vốn của QTDND; Ngân hàng Hợp tác có thể xem xét cho QTDND vay ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn.

Lãi suất cho vay

Lãi suất cho vay do Ngân hàng Hợp tác ấn định theo nguyên tắc thỏa thuận, phù hợp với quy định của pháp luật.

Tính lãi

Ngân hàng Hợp tác tính lãi tiền vay theo phương pháp tích số.

– Trường hợp phát tiền vay và thu nợ bằng tiền mặt: tại trụ sở Ngân hàng Hợp tác: Thời gian tính lãi được xác định từ ngày Ngân hàng Hợp tác phát tiền vay đến ngày QTDND nộp tiền trả nợ

– Trường hợp phát tiền vay và thu nợ bằng chuyển khoản: Thời gian tính lãi được xác định từ ngày ghi trên chứng từ chuyển tiền cho vay của Ngân hàng Hợp tác đến ngày chuyển tiền trả nợ của QTDND (ngày ghi trên chứng từ chuyển tiền của Ngân hàng phục vụ QTDND).

2. Cho vay hỗ trợ khả năng chi trả tiền gửi.

Trong trường hợp QTDND phát sinh nhu cầu chi trả tiền gửi tạm thời vượt quá khả năng chi trả của mình thì Ngân hàng Hợp tác căn cứ khả năng nguồn vốn của mình, xem xét cho vay hỗ trợ chi trả tiền gửi.

Điều kiện vay vốn

Ngân hàng Hợp tác chỉ xem xét, giải quyết cho vay hỗ trợ khả năng chi trả tiền gửi đối với những QTDND đang hoạt động bình thường theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước. Mức cho vay tối đa không lớn hơn vốn tự có của QTDND, mức cho vay này không tính vào mức cho vay mở rộng tín dụng.

Trường hợp QTDND có nhu cầu vay chi trả tiền gửi nhưng chưa đáp ứng đầy đủ một trong các quy định nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể Tổng Giám đốc Ngân hàng Hợp tác sẽ xem xét giải quyết.

Thời hạn cho vay: Không quá 60 ngày.

Mức cho vay tối đa: không lớn hơn vốn tự có của QTDND, mức cho vay này không tính vào mức cho vay mở rộng tín dụng.

3. Cho vay cầm cố số dư tiền gửi.

Điều kiện vay vốn

Việc cho vay cầm cố số dư tiền gửi áp dụng đối với các QTDND đang có số dư tiền gửi tại Ngân hàng Hợp tác

Hạn mức cho vay

Mức cho vay được xác định trên nguyên tắc tổng số tiền được thanh toán của các khoản tiền gửi cầm cố vào thời điểm nợ vay đến hạn đủ để thanh toán toàn bộ số nợ gốc, lãi tiền vay và các khoản phí khác (nếu có).

Thời hạn cho vay

Ngân hàng Hợp tác và QTDND thỏa thuận về thời hạn cho vay theo nguyên tắc thời hạn cho vay tối đa bằng thời hạn thanh toán còn lại của các khoản tiền gửi của QTDND tại Ngân hàng Hợp tác.

Lãi suất cho vay

Lãi suất cho vay cầm cố số dư tiền gửi bằng lãi suất Ngân hàng Hợp tác nhận tiền gửi của QTDND cùng kỳ hạn tại thời điểm vay vốn, cộng thêm tối thiểu là 0,1%/tháng.

4. Cho vay đồng tài trợ.

Là hình thức cho vay hợp vốn giữa Ngân hàng Hợp tác và QTDND.

Việc đồng tài trợ được áp dụng trong những trường hợp sau:

– Nhu cầu xin vay của thành viên vượt quá giới hạn cho vay của QTDND theo quy định hiện hành.

– Khả năng tài chính và nguồn vốn của QTDND không đáp ứng được nhu cầu vay vốn của thành viên.

– Nhu cầu phân tán rủi ro của Ngân hàng Hợp tác và QTDND.

5. Cho vay theo dự án liên kết tài trợ vốn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.

– Ngân hàng Hợp tác là đơn vị tài trợ vốn.

– QTDND thành viên là đơn vị tham gia trực tiếp triển khai đến người vay.

6. Cho vay từ các nguồn vốn dự án của nước ngoài: ADB, AFD, ICO, RDF…