Công tác điều hoà vốn

Về huy động: Nhằm tăng cường tính liên kết hệ thống, NHHT đã phối hợp và hỗ trợ các QTDND trong công tác huy động vốn thông qua việc tư vấn về phương thức và lãi suất huy động. Đối với những QTDND có khả năng huy động vốn và gửi về NHHT được hưởng mức lãi suất hợp lý để đảm bảo tối thiểu bù đắp được chi phí huy động vốn, một số QTDND có địa bàn hoạt động xa so với trụ sở làm việc của Chi nhánh được tạo điều kiện hỗ trợ thêm các chi phí kiểm đếm, đóng gói, vận chuyển tiền…

Về cho vay: QTDND luôn được vay tại NHHT với lãi suất thấp hơn so với doanh nghiệp, cá nhân tại cùng một thời điểm.

Nguồn vốn các dự án: Hiện nay NHHT đang triển khai có hiệu quả rất nhiều các nguồn vốn dự án nhận từ các tổ chức tài chính quốc tế với lãi suất ưu đãi, thời hạn cho vay dài.

Đối với QTDCS: ADB1457, ADB1802, ADB1781, ADB2513, ICO.
Đối với doanh nghiệp, cá nhân: ADB1990, JBIC, JICA, RDFII, RDFIII.