Nhận tiền gửi

– Ngân hàng Hợp tác nhận tiền gửi của QTDND theo các hình thức: Tiền gửi thanh toán, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn hoặc các hình thức khác do QTDND lựa chọn.

– Hình thức giao dịch: QTDND có thể giao dịch với Ngân hàng Hợp tác theo 2 hình thức: Trực tiếp và gián tiếp.

+ Giao dịch trực tiếp: QTDND trực tiếp mang tiền đến gửi tại các Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác.

+ Giao dịch gián tiếp: QTDND ghi rõ trên chứng từ chuyển tiền số tiền gửi, hình thức và kỳ hạn gửi; đồng thời thông báo (qua điện thoại hoặc fax…) cho Ngân hàng Hợp tác biết để theo dõi kịp thời.

–   Rút tiền gửi: Tuỳ theo nhu cầu, QTDND có thể rút tiền mặt trực tiếp tại Ngân hàng Hợp tác hoặc thông qua hình thức chuyển khoản.

– Lãi suất nhận gửi: Lãi suất nhận tiền gửi do Ngân hàng Hợp tác quy định phù hợp với lãi suất thị trường và quan hệ tín dụng giữa Ngân hàng Hợp tác với QTDND.

Tính lãi tiền gửi: Thời gian tính lãi tiền gửi đối với các khoản tiền gửi của QTDND được tính theo số ngày thực tế dư “Có” trên tài khoản tiền gửi của QTDND mở tại Ngân hàng Hợp tác.