Tăng cường hỗ trợ đưa QTDND về đúng quỹ đạo

 “Đối với tôi, Ban lãnh đạo NHNN Việt Nam, Đại hội lần này có vị trí hết sức quan trọng vì đó không chỉ là Đại hội Đại biểu thành viên Ngân hàng Hợp tác Thường niên mà còn là Đại hội tổng kết 5 năm đầu tiên thực hiện Luật Hợp tác xã, cùng với đó là Luật các TCTD. Vận hành theo mô hình hợp tác xã kinh doanh tiền tệ, hệ thống TCTD hợp tác xã đã làm được nhiều việc, nhưng cũng bộc lộ một số vấn đề tồn tại cần phải xử lý”, ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam đã nhấn mạnh như vậy tại Đại hội Đại biểu Thành viên Ngân hàng Hợp tác năm 2017 vừa được tổ chức tại Nghệ An. Bản tin Ngân hàng Hợp tác xin được trích lược bài phát biểu chỉ đạo của Phó Thống đốc tới quý độc giả.

image001Ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thành viên Ngân hàng Hợp tác năm 2017

Nhìn lại từ năm 2011 đến nay, cùng với toàn ngành Ngân hàng, hệ thống Qũy tín dụng nhân dân (QTDND) đã tích cực thực hiện Đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu theo chủ trương của Đảng, Chính phủ và NHNN; trong đó, Ngân hàng Hợp tác đã chuyển đổi thành công mô hình tổ chức hoạt động từ năm 2013 và tiếp tục phát triển an toàn, ổn định, hỗ trợ tích cực và tạo động lực cho các QTDND cùng phát triển. Hầu hết các QTDND đã hoàn thành phương án cơ cấu lại giai đoạn 2011 – 2015 và đang nỗ lực xây dựng và triển khai phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 theo chỉ đạo của NHNN…

Sau hơn 20 năm phát triển có thể khẳng định mô hình QTDND là đúng đắn phù hợp đặc thù, đặc điểm của nền kinh tế nước ta, đặc biệt là tại vùng sâu vùng xa. Thay mặt Ban lãnh đạo NHNN Việt Nam, tôi ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà hệ thống QTDND đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành nhiệm kỳ I (2013 – 2018) và toàn thể Chi nhánh, cán bộ, nhân viên Ngân hàng Hợp tác đã đạt được kể từ khi chuyển đổi mô hình hoạt động đến nay.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động của Ngân hàng Hợp tác và hệ thống QTDND vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế. Hiện quy mô, năng lực tài chính của Ngân hàng Hợp tác còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc thực hiện vai trò đầu mối hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn, kiểm tra, giám sát đối với QTDND. Trong khi đó, nhiều QTDND có xu hướng hoạt động xa rời tôn chỉ, mục tiêu hoạt động, ý thức chấp hành quy định của pháp luật không cao, một số QTDND yếu kém có những sai phạm nghiêm trọng trong vấn đề huy động, cho vay, sử dụng vốn, hạch toán kế toán… gây mất an toàn hệ thống và ảnh hưởng đến uy tín của Ngành. Bên cạnh các nguyên nhân khách quan như hành lang pháp lý, cơ chế giám sát…, song nguyên nhân chủ quan do vi phạm, sai lầm của người quản lý lại là phổ biến.

Bởi vậy, để khắc phục những tồn tại, yếu kém trong hoạt động của hệ thống QTDND, đảm bảo hệ thống QTDND phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững, NHNN đã xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 như sau: Phát triển hệ thống QTDND theo đúng mục tiêu, tôn chỉ của loại hình TCTD là hợp tác xã; có cơ cấu tổ chức, năng lực tài chính, quản trị, điều hành, kiểm soát, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, ổn định và bền vững, nâng cao khả năng tiếp cận tài chính và đáp ứng nhu cầu vốn cho các thành viên, hướng tới mục tiêu chủ yếu là tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Song song với đó, phát triển Ngân hàng Hợp tác có đủ năng lực tài chính, năng lực quản trị, điều hành, kiểm soát, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững, thực hiện tốt vai trò là Ngân hàng của tất cả các QTDND; Thực hiện tốt tính liên kết hệ thống, góp phần thúc đẩy phát triển các loại hình kinh tế tập thể là hợp tác xã khác trên phạm vi toàn quốc.

Đồng thời, NHNN cũng đã phê duyệt mục tiêu, định hướng, giải pháp và lộ trình thực hiện Phương án cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 của Ngân hàng Hợp tác và hầu hết các QTDND, trong đó đã xác định định hướng phát triển Ngân hàng Hợp tác đến năm 2020 là: Hoàn thiện và phát triển Ngân hàng Hợp tác đủ mạnh về quy mô, năng lực tài chính, trình độ quản trị, công nghệ để thực sự đóng vai trò làm đầu mối điều hòa, cân đối vốn trong hệ thống QTDND và có khả năng chăm sóc, hỗ trợ có hiệu quả cho các QTDND về chuyên môn nghiệp vụ, vốn và tài chính.

Với mục tiêu, định phát triển hệ thống QTDND và Ngân hàng Hợp tác  trong thời gian tới như vậy, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành nhiệm kỳ II (2018 – 2021) và toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Hợp tác cần quán triệt và để tổ chức thực hiện có hiệu quả chiến lược, phương án, kế hoạch, giải pháp phát triển kinh doanh và thực hiện tốt vai trò giám sát đối với các QTDND, đảm bảo hoạt động của hệ thống QTDND phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững. Trong đó tôi xin lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm lớn như sau:

Thứ nhất, tập trung nguồn lực triển khai có hiệu quả, đúng kế hoạch, lộ trình Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 đã được NHNN Việt Nam phê duyệt tại Quyết định 03/QĐ-NHNN ngày 8/1/2018.

Theo đó, triển khai các giải pháp tăng cường quy mô, năng lực tài chính thông qua việc cấp bổ sung vốn điều lệ, tích lũy nội bộ, tìm kiếm nguồn vốn góp từ các TCTD và tổ chức kinh tế khác, kết nạp thêm thành viên từ các loại hình hợp tác xã khác… trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chuyển vốn vay thành vốn điều lệ hỗ trợ năng lực tài chính cho Ngân hàng Hợp tác.

Bên cạnh đó, hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; kiện toàn và nâng cao năng lực quản trị, điều hành, kiểm soát của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát. Việc phát triển mạng lưới hoạt động của Ngân hàng Hợp tác phải được thực hiện theo nguyên tắc không chạy theo số lượng, chú trọng các địa phương có nhiều QTDND, ưu tiên khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, địa bàn kinh tế có nhiều khó khăn.

Đồng thời thực hiện tốt vai trò liên kết các QTDND thành viên, tăng dần tỷ trọng cho vay các QTDND thành viên trong tổng dư nợ, phấn đấu đến năm 2020 đạt tối thiểu 30%; tham gia xử lý QTDND yếu kém hoặc có dấu hiệu mất an toàn hoạt động; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ phục vụ các QTDND thành viên; hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát đối với QTDND thành viên nhằm đánh giá, cảnh báo và kịp thời báo cáo NHNN những vấn đề rủi ro của hệ thống.

Thứ hai, tăng cường khai thác các nguồn vốn, thực hiện có hiệu quả chức năng điều hòa vốn để đáp ứng nhu cầu vốn cho vay sản xuất, kinh doanh của các thành viên, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn, vùng khó khăn và thúc đẩy sự phát triển chung của các loại hình hợp tác xã khác trên phạm vi toàn quốc.

Thứ ba, triển khai có hiệu quả Dự án STEP do Chính phủ Canada tài trợ nhằm phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu khách hàng của QTDND tại khu vực nông thôn; thiết lập cơ chế quản lý rủi ro hoạt động; đề xuất giải pháp công nghệ thông tin thống nhất trong hệ thống QTDND và tăng cường hệ thống kiểm soát đối với QTDND.

Thứ tư, hỗ trợ Hiệp hội QTDND Việt Nam thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện quyền lợi và định hướng hoạt động chung cho toàn hệ thống, tham gia xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động của QTDND và thực hiện vai trò cầu nối giữa hệ thống QTDND với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức quốc tế… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội và tính liên kết trong hoạt động của hệ thống QTDND.

Đối với QTDND, trên cơ sở mục tiêu hoạt động của hệ thống QTDND đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, tôi cũng đề nghị cần tập trung triển khai một số vấn đề trọng tâm sau:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc, đúng lộ trình Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 đã được NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố phê duyệt, đảm bảo khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong giai đoạn vừa qua và phát triển an toàn, hiệu quả, ổn định, bền vững và đúng mục tiêu, tôn chỉ của loại hình TCTD hợp tác xã trong thời gian tới với mục tiêu chủ yếu là tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên của Quỹ, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống ở vùng nông thôn và vùng kính tế chậm phát triển.

Thứ hai, QTDND cần tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và của NHNN về tổ chức hoạt động của QTDND và đảm bảo an toàn hoạt động. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ, công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp. Chú trọng công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, đảm bảo tuân thủ các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, độ tuổi, luân chuyển vị trí… Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, cảnh báo của NHNN, Ngân hàng Hợp tác, Bảo hiểm tiền gửi; không để tái phạm các hành vi sai phạm đã được khuyến nghị, cảnh báo.

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Từng bước củng cố và nâng cao uy tín, thương hiệu và thị phần hoạt động của QTDND ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Thứ tư, thực hiện tốt và nghiêm túc trách nhiệm của thành viên Ngân hàng Hợp tác và Hội viên Hiệp hội QTDND Việt Nam nhằm xây dựng mối liên kết hệ thống chặt chẽ, góp phần đảm bảo cho từng QTDND cũng như của cả hệ thống.

Về phía NHNN, trong thời gian tới các Vụ, Cục chức năng của NHNN sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và thực thi các biện pháp quản lý hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng Hợp tác và các QTDND hoạt động an toàn, lành mạnh trong khuôn khổ pháp luật cho phép; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo hoạt động của hệ thống QTDND ngày càng phát triển ổn định, bền vững và đúng với tôn chỉ, mục đích đề ra.

Với những kết quả tích cực mà Ngân hàng Hợp tác và hệ thống QTDND đã đạt được trong thời gian qua, tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, với sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, NHNN và chính quyền địa phương, Ngân hàng Hợp tác và hệ thống QTDND sẽ nỗ lực khắc phục được những tồn tại, hạn chế và đạt được những kết quả tích cực hơn trong thời gian tới.

(Minh Ngọc – Thời báo Ngân hàng lược ghi bài phát biểu chỉ đạo của ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam tại Đại hội Đại biểu Thành viên Ngân hàng Hợp tác năm 2017)

Tin Liên Quan