Thông báo: tiến hành xử lý tài sản bảo đảm cho khoản vay của ông Nguyễn Văn Trịnh

– Căn cứ nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội ngày 21/06/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
– Căn cứ Quyết định số 150/2013/QĐ-NHHT ngày 01/7/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam “V/v quy định việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống Ngân hàng Hợp tác”;
-Căn cứ Hợp đồng thế chấp bất động sản số TC20150084/HĐTC được ký kết giữa bên thế chấp là hộ bà Nguyễn Thị Chiến, ông Nguyễn Văn Trịnh và bên được cấp tín dụng là ông Nguyễn Văn Trịnh với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam ngày 13/04/2015;
– Căn cứ Hợp đồng tín dụng số: TC00000559/HĐCV ngày 11/04/2017 đã ký kết giữa Ngân hàng Hợp tác Chi nhánh Hà Nam và ông Nguyễn Văn Trịnh;
– Căn cứ biên bản họp của hội đồng xử lý tài sản bảo đảm số ngày 14/05/2019 về việc xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ vay;
– Căn cứ đề xuất của phòng Tín dụng Doanh nghiệp và cá nhân.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiến hành xử lý tài sản bảo đảm cho khoản vay của ông Nguyễn Văn Trịnh. Cụ thể:
1. Đặc điểm của tài sản được xử lý: Quyền sử dụng 195m2 đất ONT thời hạn sử dụng lâu dài của hộ bà Nguyễn Thị Chiến và ông Nguyễn Văn Trịnh tại địa chỉ: thôn Do Nha, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Thửa đất số 176, tờ bản đồ số PL6. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 772891 do UBND thị xã Phủ Lý (nay là UBND thành phố Phủ Lý) cấp ngày 10/09/2004, số vào sổ cấp GCN: 00357QSDĐ/749/QĐ-UB(Tx). Ngôi nhà 1 tầng, kết cấu khung chịu lực, sàn mái bê tông cốt thép và các tài sản khác gắn liền với đất.
2. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm: Bằng biện pháp thu giữ và tiến hành tổ chức bán đấu giá.
– Hình thức bán: Ngân hàng ủy quyền bán tài sản qua tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.
Điều 2: Tài sản bảo đảm của hộ bà Nguyễn Thị Chiến và ông Nguyễn Văn Trịnh do Hội đồng xử lý TSBĐ tại Chi nhánh quyết định xử lý theo quy chế của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và quy định pháp luật hiện hành.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4: Trưởng các phòng, ban Ngân hàng Hợp tác – Chi nhánh Hà Nam và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tin Liên Quan