Thông tư số 39/2016/TT-NHNN của NHNN Việt Nam với TCTD là Hợp tác xã

Trương Ngọc Anh – Thành viên HĐQT Ngân hàng Hợp tác

Ngày 30/12/2016, Thống đốc NHNN Việt Nam đã ký ban hành Thông tư số 39/2016/TT-NHNN (Thông tư 39) Quy định về hoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Thông tư này thay thế Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc NHNN Việt Nam về việc ban hành Quy chế cho vay của TCTD đối với khác hàng và những văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1627 nói trên.

Thông tư 39 có hiệu lực từ ngày 15/3/2017. Vì vậy, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải sớm có các quy định nội bộ về cho vay theo quy định tại Điều 22 của Thông tư để thay thế cho các quy định nội bộ về cho vay áp dụng theo Quyết định số 1627/2001 trước đây.

Theo Luật các TCTD, TCTD là hợp tác xã bao gồm Ngân hàng Hợp tác, Qũy tín dụng nhân dân (QTDND); Ngân hàng Hợp tác là Ngân hàng của tất cả các QTDND. Hoạt động cho vay của Ngân hàng Hợp tác và QTDND chủ yếu hướng tới lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với khách hàng vay là nông dân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp phụ trợ, phục vụ xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp. Vì cũng là một TCTD, mỗi QTDND cũng phải xây dựng các quy định nội bộ về cho vay như các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Thông tư 39. Tuy nhiên, với quy mô và cơ cấu tổ chức cũng như trình độ nhân sự của QTDND, việc xây dựng các quy định nội bộ về cho vay của nhiều QTDND theo Thông tư 39 sẽ gặp không ít khó khăn.

Là Ngân hàng của các QTDND thực hiện mục tiêu liên kết hệ thống có cùng đối tượng khách hàng vay vốn tương tự như của các QTDND, ngay sau khi Thông tư 39 được ký ban hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và nhiều lãnh đạo cấp phòng có trình độ, kinh nghiệm về cho vay đã tập trung sức lực, trí tuệ để xây dựng các quy định nội bộ về cho vay theo quy định tại Thông tư 39 để phục vụ cho hoạt động cho vay khách hàng của Ngân hàng Hợp tác, đồng thời Ngân hàng Hợp tác cũng xác định với những quy định đã xây dựng là để giúp các Quỹ tín dụng đang gặp khó khăn trong việc triển khai Thông tư 39 có thể tham khảo để xây dựng các quy định về cho vay đúng với quy định của Thông tư và phù hợp với hoạt động cho vay của mình để tiết kiệm chi phí về nhân lực và thời gian.

Với mục tiêu đáp ứng quy định của Thông tư cũng như hỗ trợ các QTDND thành viên, ngày 14/3/2017, Ngân hàng Hợp tác đã ban hành văn bản số 09/2017/QĐ-NHHT quy định về cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh; văn bản số 15/2017/QĐ-NHHT quy định về cho vay phục vụ nhu cầu đời sống; văn bản số 16/2017/QĐ-NHHT quy định về cho vay đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp. Ngày 15/3/2017, Ngân hàng Hợp tác đã ký ban hành quy trình thẩm định, quyết định cho vay, kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay đối với cho vay hoạt động kinh doanh (văn bản số 314/2017/QTr-NHHT) và đối với cho vay phục vụ đời sống (văn bản số 315/2017/QTr-NHHT).

Với các tài lệu trên vừa là để triển khai Thông tư số 39/2016 trong hệ thống Ngân hàng Hợp tác, vừa để các QTDND có thể khai thác xây dựng các quy định nội bộ, quy trình thẩm định, quyết định cho vay, kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay cho mình đối với các đối tượng vay vốn tại các QTDND để thực hiện Thông tư số 39/2016 của NHNN Việt Nam, đảm bảo cho hoạt động cho vay đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn tài sản.

Tin Liên Quan